قالب تهيه گزارش عملکرد شاخص
1397/12/12
به منظور هماهنگي و نظام مند نمودن تهيه و تدوين مستندات مربوط به عملكرد هر يك از شاخص هاي عمومي و اختصاصي از سوي دستگاه هاي اجرايي و همسو شدن با الزامات مورد درخواست سازمان اداري و استخدامي در تهيه گزارش عملکرد، مناسب است از قالب گزارش عملکرد تهيه شده در اينخصوص استفاده گردد.