اطلاعيه‌ها

اطلاعيه شماره 12
1398/02/08
 • مقادير هدف و عملکرد و امتياز تاييد شده توسط ارزياب از زبانه «مشاهده مقادير ساير سطوح ارزيابي» در دسترس مي باشد.
 • درخواستها و اصلاحات پيشنهادي ارزياب از طريق زبانه «درج توضيحات» و «درج ضميمه» قابل بهره برداري مي باشد.
 • انجام اصلاحات پیشنهادی درج شده توسط ارزیاب تنها از طريق ستون «اعتراض» امکان پذير مي باشد.
  • تغييرات لازم در هدف و عملکرد شاخص و نماگر ها بايستي در متن اعتراض نوشته شود.
  • متن اعتراض تنها یکبار قابل درج بوده و پس از ذخیره قابل ویرایش نمی باشد.
  • درج ضمیمه جدید یا جایگزینی فایل ضمیمه قبلی نیز تنها پس از تاييد متن اعتراض فعال مي گردد.
 • انجام اصلاحات در جداول ضميمه از زبانه مزبور امکان پذير مي باشد بدين منظور لازم است در متن اعتراض به اصلاح جدول ضميمه نيز اشاره شود.
 • انجام اصلاحات در توضيحات نوشته شده از زبانه مربوطه امکان پذير مي باشد. لازم به ذکر است که موارد درج شده در اين قسمت براي ارزياب سازمان مديريت استانها قابل مشاهده مي باشد.