اطلاعيه‌ها

اطلاعیه شماره 10
1399/01/19
پیرو اطلاعیه شماره 6، به منظور تسهیل فرآیند ارزیابی با توجه به شرایط حضور همکاران در محل کار دسترسی به سامانه مدیریت عملکرد در شاخصهای عمومی و اختصاصی سطح ملی و استانی از ۲۰ فروردین تا پایان مهلت اعلامی در برنامه زمانبندی فعال شده است.