بازرسان ماده 91

ارتباط با بازرسان ماده 91

 

ارتباط با بازرسان ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری در ستاد وزارت نیرو

 
ردیف نام و نام خانوادگی شماره تلفن

1

غلامعلی مهری

81606491

2

امیر خسروی

81606120