قالب تهيه گزارش عملکرد شاخص
1399/01/04
به منظور هماهنگي و استاندارد نمودن تهيه و تدوين مستندات مربوط به عملكرد هر يك از شاخص هاي عمومي و اختصاصي در دو سطح ملی و استانی الزامی است از قالب گزارش عملکرد تهيه شده توسط سازمان اداری و استخدامی استفاده گردد. لذا ابلاغیه سازمان و فرمت مورد درخواست جهت بهره برداری ضمیمه گردیده است.
لازم به ذکر است که پیوست 2 مربوط به برش استانی فقط مختص سطح ملی می باشد.