شاخصهاي عمومي ارزيابي عملکرد سال 99سطح ملي
1399/09/16
شاخصهاي عمومي ارزيابي عملکرد سال 99 سطح ملي به همراه دستورالعمل امتيازدهي و چک ليست ارزيابي شاخصها از طريق فايلهاي پيوست در دسترس مي باشد.
 
  1. بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 1399
  2. شاخصهاي عمومي سطح ملي
  3. چک ليست سطح ملي