اطلاعيه‌ها

*اطلاعیه شماره 4*
1400/07/19
با عنایت به ارزیابی شاخص نحوه تعامل با نمایندگان مجلس توسط دفتر امور مجلس وزارت نیرو این شاخص نیازمند به انجام خودارزیابی و ورود اطلاعات توسط خودارزیاب نمی باشد.