اطلاعيه‌ها

اطلاعیه شماره 7
1399/11/06
بر اساس نامه شماره 385632 مورخ 99/10/24 رییس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها مجوز داده شده است که در صورتی که شاخصهای تعریف شده ماموریتهای دستگاه استانی را پوشش ندهند در صورت لزوم می توانند نسبت به تعریف شاخص جدید و یا اصلاح اوزان شاخصهای موجود (حسب مقتضیات استان) اقدام نمایند.