بازرسان ماده 91

ارتباط با بازرسان ماده 91

 

ارتباط با بازرسان ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری در ستاد وزارت نیرو

 
ردیف نام و نام خانوادگی شماره تلفن

1

فرید حسین نوری

81606580

2

حمید محسنی

81606655