سامانه ثبت و پیگیری شکایات

سامانه ثبت و پيگيري شكايات


 
ردیف لینک نام موضوع‌های مرتبط و قابل طرح

1

سامانه شرکت توانیر

صرفا برق

2

سامانه شرکت مدیریت منابع آب ایران

صرفا آب 
(بجز موارد مرتبط با شبکه آب شرب داخل شهرها و روستاها)

3

سامانه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

شبکه آب شرب داخل شهرها و روستاها

4

سامانه حوزه ستادی وزارت نیرو

کلیه موضوعات مشروط بر مطرح شدن در سامانه‌های فوق و عدم حصول نتیجه (ارائه سوابق الزامی است)